تیترهای خدمت:

  • نصب و راه‌اندازی ابزارهای توسعه انبارداده و هوش تجاری در محیط توسعه
  • نصب و راه‌اندازی ابزارهای توسعه انبارداده و هوش تجاری در محیط تست و عملیاتی

شرح خدمت:

چناچه سازمانی نیازمند نصب و راه‌اندازی ابزارهای توسعه انبارداده و هوش تجاری باشد، ما با خدمت نصب و راه‌اندازی انبارداده به آنها کمک خواهیم کرد.

بر اساس استانداردهای مطرح و جدید، در پروژه‌های انبارداده نیازمند به سه محیط مجزای:

  • توسعه
  • تست
  • عملیاتی

می‌باشد. این سه محیط مزایای فراوانی حین پروسه توسعه انبارداده به تیم توسعه دهنده و متولیان کسب‌وکار خواهد داد. نصب و راه‌اندازی ابزارهای توسعه انبارداده در محیط‌های توسعه و تست متفاوت بوده و این خدمت جدید و به‌روز را در اختیار سازمان‌ها قرار خواهیم داد.

نصب و راه‌اندازی انبار داده
نصب و راه‌اندازی انبار داده