تیترهای خدمت:

 • کمک به تهیه لیست نرم افزاری و سخت افزاری نیازمندیها جهت تحقق اهداف پروژه های سازمان
 • کمک به شناسایی و کشف مشکلات بازدهی , امنیتی , در دسترس پذیری و غیره
 • کمک به رفع مشکلات بازدهی و امنیتی و در دسترس پذیری و غیره
 • کمک به برنامه ریزی تغییر بانک اطلاعاتی
 • کمک به انتخاب بانک اطلاعاتی مناسب سازمان
 • کمک به انجام بهینه تنظیمات لازم در راستای نیازمندیهای سازمان
 • کمک به یکپارچه سازی بانکهای اطلاعاتی
 • کمک به توزیع منابع مختلف داده ای جهت استفاده بهینه از آنها
 • کمک به تهیه نسخه های پشتیبان کارآمد
 • کمک به استفاده بهینه از منابع سیستمی در بانک اطلاعاتی
 • کمک به تهیه سیاستهای آرشیو اطلاعات

شرح خدمت:

برای برخی از شرکتها و سازمانها که در حال تصمیم گیری جهت انتخاب بانک اطلاعاتی خود هستند خیلی مهم است که از افرادی جهت تصمیم گیری استفاده نمایند که تجربیات عملی و زیادی را در آن حوزه داشته باشند و نیز توانایی ارایه پیشنهاداتی مقایسه ای را داشته باشند تا شرکتها و سازمانها ضمن داشتن قدرت انتخاب تصمیم درستی را اتخاذ نمایند. در غیر اینصورت یا تصمیمات نادرستی اتخاذ خواهد شد و یا اینکه بدون داشتن قدرت انتخاب و گزارشات مقایسه ای و تحلیلهای مناسب بایستیکه تصمیم گیری نمایند و این چندان خوشایند شرکتها نیست.

شرکتها و سازمانها یی که گاها به مشکلات موردی برخورد می کنند و یا اینکه در مورد گشایش کارهایشان نیازمند ارایه راهکارهای بنیادی و فنی هستند بهتر است که سراغ مشاورانی بروند که آنان بتوانند دیدگاهی همه جانبه و عملی داشته باشند و تک محوری نباشند چرا که در اینصورت نقاط کوری در کارها بوجود خواهد آمد که همین نقاط کور در آینده آسیب رسان خواهند شد.

حتی شرکتهایی که ادعای داشتن نفرات و گروههای تخصصی بانک اطلاعاتی را دارند هم گاها نیازمند مشاوره هستند چرا که تکنولوژی های جدید و ریسک استفاده از آنها در محیطهای عملیاتی و از طرفی هم حجم زیاد امورات و کارهای جاری باعث خواهند شد تا تیمها و گروههای فنی مجال تجربه اندوزی و قبول ریسک های جدید را داشته باشند فلذا از حرکت و گسترش بانک اطلاعاتی خود گاها باز می مانند و برای بازگشایی این مشکل بهتر است که سراغ مشاوران مناسبی باشند تا همچون کاتالیزوری امورات آنها را تسریع بخشند و کیفیت سطح سرویس دهی آنان را ارتقا دهند.

ما در این شرکت با ارایه خدمات مشاوره نقش مکملی برای کارها و امورات شرکتها و سازمانها داریم بطوریکه در کنار طرح ها و پیاده سازی ها و عملیاتی نمودن های سامانه های مختلف آنها در تمام مراحل خواهیم بود و هر جا که لازم باشد راهنمایی و کمک مورد نیاز انجام خواهد شدتا شرکتها بتوانند به اهداف عالی خود با کیفیتی مناسب برسند.همچنین در پروسه مشاوره هر جا که لازم باشد خدمات دیگری را می توانیم پیشنهاد نماییم بطوریکه شرکتها می توانند در شرایط لازم بلافاصله از پیشنهادات خدمات دیگر ما هم استفاده نمایند.

مشاوره بانک اطلاعاتی
مشاوره بانک اطلاعاتی