بانکداری و انبار داده

بانکداری و انبار داده

بانکداری و انبار داده: بانک‌ها برای باقی ماندن در رقابت باید عضله‌ی راهبُردی و سازمانیِ تجزیه‌وتحلیل خود را رشد دهند. پس تجزیه‌وتحلیل داده‌های بانکی بسیار مطلوب است، اما سؤال مهم و اساسی این است: چگونه می‌توان تجزیه‌وتحلیل مناسب داشت تا به بینشی واقعی درباره کسب‌وکار بانکی رسید؟ پاسخ این سؤال انتخاب انبار داده و هوش تجاری است