فرهنگ داده محور

فرهنگ داده محور

روش ایجاد فرهنگ داده محور آموزش روش هدایت کسب و کار با استفاده از داده و تجزیه و تحلیل فرهنگ داده محور درک اهمیت فرهنگ داده محور و چگونگی ساختن آن فرهنگ داده محور برای موفقیت در دنیای تجارت امروز، مهم است. این تغییری است به سمت مدیریت استراتژیک مبتنی بر داده، یعنی تصمیم گیری …