چارچوب هوشمندی کسب‌وکار

شکل 5 : چارچوب هوشمندی کسب‌وکار

متدولوژی‌ها، چارچوب‌ها و معماری‌ها، سرمایه‌ای فکری برای انجام پروژه‌های فناوری اطلاعات در اختیار قرار می‌دهند. به‌وسیله این سرمایه فکری می‌توان برآورد هزینه، طرح‌ریزی پروژه، توجیه نرخ بازگشت سرمایه و مطالعات موردی درباره انجام کار داشت.
چارچوب هوشمندی کسب‌وکار، چارچوبی مناسب برای توسعه راهکار هوش تجاری است. این چارچوب راهنمایی‌هایی اصولی برای انجام کار ارائه می‌دهد که برگرفته از بهترین تجربیات گذشته بوده و می‌تواند به‌عنوان طرحی موفق در راستای طراحی و راه‌اندازی راهکار هوشمندی کسب‌وکار مورداستفاده قرار گیرد