هوش تجاری فرآیند تصمیم‌گیری

هوش تجاری فرآیند تصمیم‌گیری

از آنجائی که شرکت‌ها به دنبال ورودی‌های مبتنی بر حقایق کسب‌وکار خود هستند تا بر مبنای آن تصمیمات اصلی و فرآیند تصمیم‌گیری را انجام دهند، هوش تجاری و تجزیه‌وتحلیل کسب‌وکار می‌توانند باعث شوند تصمیم‌گیری آگاهانه انجام‌شده و همچنین کمک کنند فرآیند تصمیم‌گیری استانداردسازی شود.

بانک اطلاعاتی

بانک اطلاعاتی

پایگاه داده یا دیتا بیس یا DB (Database) یا پایگاه داده رابطه‌ای یا بانک اطلاعاتی چیست؟ بانک اطلاعاتی مجموعه‌ای از اطلاعات است که فعالیت‌های یک یا چند سازمان مرتبط به هم را شرح می‌دهد. برای مثل پایگاه داده دانشگاه، شامل موجودیت‌های: دانشجو، دانشکده ، درس و کلاس می‌باشد.
ارتباطات بین موجودیت‌ها شامل:
 ثبت‌نام دانشجو در درس‌ها
 درس‌های ارائه‌شده در دانشکده
 استفاده از کلاس برای تدریس درس
می‌باشند.