دید مشتری ۳۶۰ چیست

دید مشتری 360

دید مشتری ۳۶۰ می‌خواهد تصویری یکپارچه از تجربه مشتری از یک سازمان را بیان کند و نحوه احساسات مشتری را در جای‌جای سفرش در سازمان بیان کند.
این‌یک رویکرد استراتژیک است که به کسب‌وکارها این امکان را می‌دهد تا با داشتن یک نمای نزدیک از تجربه‌ی مشتریانش، بهترین تجربه مشتری را در تمامی کانال‌هایش ارائه دهد. همچنین این امکان به کسب‌وکارها داده می‌شود تا بتوانند یک نمای واحد و یکپارچه از تجربه مشتریان با بخش‌های در ارتباط با مشتری از کسب‌وکار داشته باشد.
دید مشتری ۳۶۰ حاصل جمع‌آوری و یکپارچه‌سازی تمامی داده‌های سخت و نرم است که درباره مشتریان و تعامل آنها، از طریق کانال‌های مختلف و منابع داده‌ای متفاوت در سازمان ایجاد می‌گردد.