ناتوانی در استفاده از هوش تجاری

ناتوانی در استفاده از هوش تجاری

ازآنجاکه مبنا و پایه برنامه‌های هوش تجاری و تجزیه‌وتحلیل کسب‌وکار بر اساس داده می‌باشد، لذا در برخی موارد استراتژی هوش تجاری و تجزیه‌وتحلیل کسب‌وکار بیش‌ازحد روی‌داده تمرکز خواهد داشت. این تمرکز زیاد روی‌داده غالباً منجر به گسترش دامنه پروژه شده و پیشرفت را کند یا در برخی موارد متوقف می‌کند. اگرچه داده‌ها و کیفیت آنها در موفقیت هوش تجاری بسیار مهم و حیاتی هستند، اما اجازه ندهید که کل داده‌های کسب‌وکار حیاتی در نظر گرفته شوند. در عوض، فقط داده‌های موردنیاز برای هوش تجاری و تجزیه‌وتحلیل کسب‌وکار محدود کرده و آنها را اصلاح و ادغام نماییم.