طراحی انبارداده

طراحی انبارداده

طراحی انبارداده : انبارداده کپی از داده‌های سیستم‌ها مختلف از قبیل: سیستم فروش، سیستم بازاریابی، سیستم پرسنلی، سیستم CRM است که در آن از پردازش تحلیلی برخط OLAP برای جستجوی راحت‌تر داده‌ها جهت اخذ بهتر اطلاعات کسب‌وکاری استفاده می‌کند. بنابراین باید گفت انبارداده دنبال کشف ارزش کلی سازمان و دید ۳۶۰ نسبت به آن است. برای انجام کار نیاز به طرح‌واره بوده تا مشخص کند کدام‌یک از فعالیت‌های بازاریابی منجر به چشم‌انداز بالاتری ایجاد خواهد کرد.

کیفیت داده

کیفیت داده Data Quality

کیفیت داده : کیفیت داده‌ها معیاری برای اندازه‌گیری درستی وضعیت داده‌ها بر اساس عواملی مانند صحت، کامل بودن، سازگاری، قابلیت اطمینان و به‌روز بودن است. معیار و سنجه کیفیت داده به سازمان‌ها کمک می‌کند تا خطاهای داده‌ای موجود که بایستی برطرف شوند شناسایی کنند و درنهایت به این ارزیابی برسد که آیا داده‌های موجود در سامانه‌های نرم‌افزاری برای هدف در نظر گرفته‌شده مناسب هستند یا خیر؟