ناتوانی هوش تجاری در چالش‌های مدیریتی

ناتوانی هوش تجاری در چالش‌های مدیریتی

ابتکارهای موفق هوش تجاری و تجزیه‌وتحلیل کسب‌وکار نیازمندِ مدیریت مؤثر شش گردش کار خاص می‌باشند. استراتژی هوش تجاری و تجزیه‌وتحلیل کسب‌وکار که قادر نباشد مدیریت عمومی موضوع‌های کسب‌وکاری و فنی بین واحدی را انجام دهد، بی‌نتیجه است.