هوش تجاری و داشبورد مدیریتی

داشبورد مدیریتی

سیستم نرم‌افزاری هوش تجاری برای بهبود کار آیی سازمان و کسب‌وکار است و بر پایه جمع‌آوری داده‌ها، فرآوری آنها و تجزیه و تحلیل داده‌ها کار می‌کند. داشبورد مدیریتی یک ابزار یا نرم‌افزار است، که حامی هوش تجاری می‌باشد. تجزیه و تحلیل داده‌هایی که از اداره‌های مختلف یک سازمان مشتق شده‌اند کار ساده و راحتی نمی‌باشد، بنابراین نیاز داریم که راهکاری توسعه دهیم تا این فرآیند را آسان کند. داشبورد مدیریتی به نحوی یک چهارچوب برای تمام فرآیند تبدیل داده‌ها به حساب می‌آیند و به عنوان بخشی مهم و حیاتی از هوش تجاری محسوب می‌گردند.