تحلیل فروش

تجزیه‌وتحلیل فروش

تجزیه‌وتحلیل کردن فروش تحلیل فروش هر نوع فعالیت فروش قابل‌اندازه‌گیری است. چالش اصلی درباره فروش این است که بدانیم چه چیزی را ردیابی کنیم. با توجه به نرم‌افزارهای بسیار متنوع فروش در بازار، داده‌های فروش بسیار بیشتری نسبت به قبل وجود دارد. به‌منظور کنترل عملکرد فروش، باید از معیارهای اصلی تحلیل فروش استفاده کرد. در …